Europese aanbesteding

Aanbestedingswet 2012 en Europese aanbestedingsrichtlijnen

De regels over het voeren van “Europese aanbestedingen” zijn in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Deze wet vormt de implementatie van de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG (voor de “klassieke overheid”) en 2004/17/EG (voor de nutssectoren).

In de wet zijn de beginselen en regels opgenomen die moeten worden toegepast op het voeren van Europese aanbestedingsprocedures. Daarnaast zijn in de wet ook de uitgangspunten opgenomen die gelden bij nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Het juridisch kader voor zowel Europese als nationale en onderhandse aanbestedingen wordt voorts gevormd door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie de jurisprudentie van nationale rechters (vooral Voorzieningenrechters in kort geding).

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen
De Europese Commissie heeft eind 2011 voorstellen bekendgemaakt voor drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, een Voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (COM 2011 896 def van 20.12.2011), een Voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten in de zg. speciale sectoren (water, energie, transport en post) (COM 2011 895 def van 20.12.2011) en een Voorstel voor een richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten (COM 2011 897 def van 20.12.2011).
In juli 2013 heeft het comité van Permanente Vertegenwoordigers, het voorportaal van de Europese Raad van ministers, overeenstemming bereikt over de teksten van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (de zogenaamde “compromisteksten van de richtlijnen klassieke sectoren, speciale sectoren en concessies.

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement ingestemd met de compromisteksten van de richtlijnen. Op 11 februari 2014 zijn de nieuwe richtlijnen definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. Op 28 maart 2014 zijn de richtlijnen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Richtlijn 2014/23/EU heeft betrekking op concessieovereenkomsten, Richtlijn 2014/24/EU op de klassieke sectoren en Richtlijn 2014/25/EU op de speciale sectoren (ook wel nutssectoren genoemd). 20 dagen na de publicatie treden de richtlijnen in werking. Na inwerkingtreding van de richtlijnen geldt een implementatietermijn van 24 maanden, waarbinnen de richtlijnen moeten zijn omgezet in nationale wetgeving. Dit betekent dat de Aanbestedingswet 2012 uiterlijk in april 2016 zal moeten worden aangepast aan deze nieuwe richtlijnen.

Belangrijke wijzigingen die voortvloeien uit de laatste versie van richtlijnen zijn o.a. de volgende:

 • Het verval van het onderscheid tussen IIA en IIB-diensten;
 • Speciaal regime voor aantal van de huidige IIB-diensten tot een contractwaarde van
  € 750.000,- : o.a. gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
 • Speciaal regime voor juridische dienstverlening; 
 • Codificatie van de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot: 
  * inbestedingsuitzondering 
  * publiek-publieke samenwerking (art. 11 lid 4);
  * leer wezenlijke wijziging (art. 72)
 • Gunningscriterium EMVI als uitgangspunt

  

 Downloads bij dit artikel

 


Richtlijn 2004/18/EG
 

 


Richtlijn Nutssectoren 20-12-2011

 
Voorstel EU Consessierichtlijn 20-12-2011
 
Voorstel nieuwe richtlijn werken, diensten en leveringen 20-12-2011
 
Compromisvoorstel Klassiekerichtlijn 12 juli 2013
 
Compromisvoorstel Concessierichtlijn 12 juli 2013
 


Compromisvoorstel richtlijn nutssectoren 15 juli 2013
 


Aanbestedingswet - 1 november 2012


Aanbestedingswet - gewijzigd voorstel 14 februari 2012


Aanbestedingsreglement werken 2012

Brief inwerkingtreding Aanbestedingswet

Memorie van toelichting Aanbestedingsweg 2009-2010

Gids Proportionaliteit